Bạn nào có bảng Master của Sum k cho m xin cái, có MT pk+ MT trian thì càng tốt