Mình gặp 1 trường hợp như này.
Sever QV 2 tài khoản:
0909450825 và 0982820830

Server ĐN cũng tạo 2 tài khoản như thế:
0909450825 và 0982820830

Mình chuyển như thế này, lấy tài khoản...