TOP 50 lúc 0h00 13/06/2018
# Nhân vật Relife Reset Level Lớp nhân vật Thế hệ
1 Jush 0 62 400 Dimension Master Đại Việt
2 Lovely 0 60 400 Hight Elf Đại Việt
3 BuffSeo 0 57 400 Grand Master Đại Việt

View more latest threads same category: