TOP 50 lúc 0h00 09/10/2018
# Nhân vật Relife Reset Level Lớp nhân vật Thế hệ
1 DLvotinh 0 61 400 Lord Emperor Đại Nam
2 TuiTenKen 0 60 400 Lord Emperor Đại Nam
3 Pool 0 60 400 Grand Master Đại Nam

View more latest threads same category: