Nhận thấy lượng người chơi mu chúng ta khá nhiều.
BQT rất vui và quyết định -> sẽ sát nhập các mu khác vào mu chúng ta.
Giúp anh em game thủ đang chơi thuận lợi và gắn bó game hơn.
BQT mu kính báo !

View more latest threads same category: