Thông báo về việc xử lý các đồ mua lại, đồ không chỉnh chủ
Đồ mua lại đồ không chính chủ, khi mất sẽ không được BQT tìm kiếm
BQT mu xin kính báo để a e biết

View more latest threads same category: