Tỉ lệ này là như sau
Map level càng cao thỉ rớt đồ hoàn hảo càng cao
Tạo cho anh em dễ kiếm đồ ko quá khó
5 phút của admin đây
Mặt khác anh em lưu ý. Chỉ rớt đồ cấp thấp nhé
Cấp cao săn boss vàng hay kundun

http://i.imgur.com/epae3fV.jpg
http://i.imgur.com/VU6tLMX.jpg
http://i.imgur.com/MvW0Bmu.jpg
http://i.imgur.com/A8d7yM2.jpg
http://i.imgur.com/lDf375L.jpg
http://i.imgur.com/XUxynY2.jpg
http://i.imgur.com/akzc7ZR.jpgView more latest threads same category: