Gửi trang này cho bạn

Ðề tài: [Thông Báo] Thông báo về việc xử lý các đồ mua lại, đồ không chỉnh chủ

Thông điệp của bạn

Hãy điền 6 ký tự xác nhận bên phải vào thật chính xác.