1. Giảm point reset / Tăng level reset
2. Xóa toàn bộ Gcoin km để cân bằng với hệ thống các sv khác
3. Rs lại point toàn server, anh em reset web để lấy lại point

View more latest threads same category: